probowka
logo
Home arrow Prawo arrow Rozp.Min.Zdr. w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych służby krwi
19.06.2024.
Rozp.Min.Zdr. w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych służby krwi
Redaktor: Janina Skowrońska   
16.03.2008.
Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 247 poz. 2482
 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

(Dz. U. z dnia 19 listopada 2004 r.)


Na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756,
z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych przy pobieraniu krwi, oddzielaniu jej składników oraz wydawaniu krwi i jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o publicznej służbie krwi, zwanych dalej "jednostkami".

§ 2. 1. W jednostkach zatrudnia się osoby, które posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku pracy.
2. Kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Osoby zatrudnione w jednostkach na stanowiskach pracy wymienionych w załączniku do rozporządzenia, niespełniające wymagań określonych w tym załączniku, mogą być zatrudnione na tych stanowiskach do czasu uzupełnienia wykształcenia, jednak nie dłużej niż
przez 3 lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________
1)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
      z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

ZAŁĄCZNIK

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD OSÓB ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 3 PKT 2-4 USTAWY Z DNIA 22 SIERPNIA 1997 R. O PUBLICZNEJ SŁUŻBIE KRWI
 
Lp.        Stanowisko                                               Wymagane kwalifikacje zawodowe
   
2 Kierownik pracowni prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza weterynarii, diagnosty laboratoryjnego lub ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, biologia, chemia i innym pokrewnym w dziedzinach nauk przyrodniczych i medycznych
3
Starszy asystent
asystent młodszy asystent

 

prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza weterynarii, diagnosty laboratoryjnego lub ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, biologia, chemia i innym pokrewnym w dziedzinach nauk przyrodniczych i medycznych

 

4
Starszy technik analityki medycznej
technik analityki medycznej
co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna lub technika analityki medycznej
5
Starszy technik
technik

 

co najmniej wykształcenie średnie - technik chemik, technik farmaceutyczny lub inne z zakresu nauk przyrodniczych lub medycznych

 

6
Starsza pielęgniarka
pielęgniarka

co najmniej tytuł zawodowy pielęgniarki 

7
 
Starsza sekretarka medyczna
sekretarka medyczna

 

co najmniej wykształcenie średnie

8
 
Starszy rejestrator medyczny
rejestrator medyczny
co najmniej wykształcenie średnie
9
 
Starszy statystyk medyczny
statystyk medyczny

 

co najmniej wykształcenie średnie

10

 

Pomoc laboratoryjna

 

co najmniej wykształcenie podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej
.