probowka
logo
Home arrow Aktualności arrow Aktualności arrow Odpowiedź na e-mail dotyczący wykreślenia z projektu ustawy Techników Analityki Medycznej
19.06.2024.
Odpowiedź na e-mail dotyczący wykreślenia z projektu ustawy Techników Analityki Medycznej
Redaktor: Administrator   
30.11.2010.

W nawiązaniu e-maila z dnia 20 września 2010 r., dotyczącego wykreślenia z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zawodu technika analityki medycznej, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Pragniemy poinformować, iż przedmiotowy projekt ustawy, zgodnie z protokołem ustaleń

Nr 58/2009 r. z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów w dniu 29 października 2009 r., został omówiony na dodatkowej konferencji uzgodnieniowej w dniu 4 listopada 2009 r.

z przedstawicielami wybranych resortów zgłaszających uwagi. W wyniku podjętych ustaleń, uwagi poszczególnych resortów zostały uwzględnione w przedkładanym tekście projektu

  z wyjątkiem uwagi Ministerstwa Gospodarki, dotyczącej wykreślenia przepisów dotyczących uzyskania przez osoby wykonujące zawody medyczne objęte projektowaną ustawą obligatoryjnego wpisu do rejestru zawodów medycznych.

 

Ponadto, w związku ze zgłoszonymi postulatami dotyczącymi ograniczenia liczby zawodów objętych projektowaną ustawą, w projekcie ustawy pozostawiono 16 z 23 zawodów, w tym wykreślono m.in. zawód technika analityki medycznej. Wybrane zawody usunięto m.in. z uwagi na fakt, iż w innych aktach prawnych zostały już określone wymagania kwalifikacyjne do ich wykonywania (instruktor terapii uzależnień), bądź planowane są regulacje w tym zakresie (opiekunka dziecięca) a także w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którym niepożądane skutki braku regulacji ustawowych danych zawodów, stanowią mniejsze zagrożenie dla zdrowia obywateli, niż w przypadku pozostałych zawodów (optyk okularowy, optomoetrysta). W odniesieniu do technika analityki medycznej informujemy, iż rola ww. grupy zawodowej w systemie ochrony zdrowia określona jest w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.). Ponadto zawód ten ujęty jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537) pod pozycją 3212 w grupie 321 – technicy medyczni i farmaceutyczni w ramach grupy średniego personelu do spraw zdrowia. Zatem, pomimo zamknięcia kształcenia w tym zawodzie, realizowanego w szkołach policealnych, osoby legitymujące się tytułem technika analityki medycznej, uzyskanym w toku kształcenia na poziomie średnim, w dalszym ciągu mogą wykonywać ten zawód. Należy zauważyć, iż średnie szkolnictwo medyczne podlega w ostatnich latach i nadal podlegać będzie zmianom wynikającym z konieczności spójnego powiązania kształcenia z krajowym rynkiem pracy oraz koniecznością dostosowania do wymogów rynku europejskiego. Aktualnie w systemie szkolnictwa średniego zamknięto kształcenie w zawodzie pielęgniarki, położnej, technika analityki medycznej, technika fizjoterapii oraz instruktora higieny. Nie oznacza to jednak, iż uzyskane kwalifikacje do wykonywania ww. zawodów, w tym zawodu technika analityki medycznej są nieważne. Ponadto, likwidacja kształcenia w tym zawodzie związana była także z postępem techniki w medycynie, w tym z rozwojem laboratoriów diagnostycznych oraz z wejściem w życie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy technik analityki medycznej może samodzielnie wykonywać czynności diagnostyki laboratoryjnej z wyłączeniem oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań. Zgodnie bowiem z podstawą programową kształcenia w zawodzie technika analityki medycznej absolwent w wyniku kształcenia w tym zawodzie nie uzyskiwał wiedzy i umiejętności do samodzielnej oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań. Zatem, w opinii Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego niezasadne było prowadzenie kształcenia w zawodzie, który posiadałby znaczne ograniczenia w zakresie uprawnień zawodowych. Jednocześnie, w odniesieniu do osób posiadających tytuł licencjata na kierunku analityka medyczna informujemy, iż w świetle przepisów przedmiotowej ustawy ww. osoby uprawnione są do wykonywania tych samych czynności, do wykonywania których uprawnieni są technicy analityki medycznej.

Mając na uwadze powyższe, w naszej opinii wykreślenie przedmiotowego zawodu z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, nie budzi niepokoju w kontekście realizowanych świadczeń zdrowotnych tej grupy zawodowej. Osoby legitymujące się dyplomem uzyskania tytułu zawodowego technika analityki medycznej wykonują bowiem zawód medyczny, a tym samym posiadają uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym obszarze. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że sytuacja techników analityki medycznej w odróżnieniu do innych zawodów medycznych jest bardziej korzystna z uwagi na fakt, iż zadania zawodowe technika analityki medycznej są uregulowane w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej. W związku z powyższym pragniemy podkreślić, iż nieuwzględnienie zawodu technika analityki medycznej w projektowanej ustawie nie będzie skutkowało pozbawieniem ww. grupy zawodowej uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej
.