probowka
logo
Home arrow Blog arrow Rozp. Min. Zdr. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
09.12.2023.
Rozp. Min. Zdr. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
Redaktor: Janina Skowrońska   
15.03.2008.
Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 43 poz. 408

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 marca 2004 r.

w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

(Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.)


Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083, z 2002 r. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 171, poz. 1663) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)   wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia medycznego laboratorium diagnostycznego, zwanego dalej "laboratorium", ze szczególnym uwzględnieniem warunków sanitarnych pomieszczeń i urządzeń;
  2)   wymagania fachowe wobec personelu i kierownika laboratorium.

§ 2. Pomieszczenia laboratorium powinny być dostosowane do rodzaju prac, jakie są w nich wykonywane, w sposób zapewniający poprawną jakość pomiarów i wiarygodność wyników.

§ 3. Pomieszczenia i urządzenia laboratorium muszą gwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§ 4. 1. W laboratorium wyodrębnia się:
  1)   pomieszczenia główne;
  2)   pomieszczenia specjalne;
  3)   pomieszczenia socjalne;
  4)   pomieszczenia służące do obsługi pacjentów, w przypadku gdy na terenie laboratorium jest również pobierany materiał do badań.
2. W skład pomieszczeń głównych wchodzą:
  1)   punkt przyjęć materiału do badań;
  2)   punkt rozdziału materiału do badań;
  3)   pomieszczenia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej;
  4)   pomieszczenia administracyjne.
3. W skład pomieszczeń specjalnych wchodzą:
  1)   pomieszczenia magazynowe zapewniające zachowanie właściwości fizycznych i chemicznych składowanych i przechowywanych odczynników, trucizn, odpadów radioaktywnych i drobnego sprzętu;
  2)   pomieszczenia pomocnicze w zależności od zakresu wykonywanych badań zgodnie ze standardami medycznych laboratoriów diagnostycznych.
4. W skład pomieszczeń socjalnych wchodzą w szczególności pokoje socjalne, urządzenia sanitarnohigieniczne oraz szatnie dla personelu.
5. W skład pomieszczeń służących do obsługi pacjentów wchodzą:
  1)   pokój pobrań oddzielony od pomieszczeń laboratoryjnych;
  2)   poczekalnia i urządzenia sanitarnohigieniczne dla pacjentów.
6. Pomieszczenia określone w ust. 1-5 znakuje się w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa.
7. W pomieszczeniach do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej bieżąco kontroluje się warunki mogące mieć wpływ na wyniki badań.

§ 5. 1. Laboratorium posiada wyposażenie właściwe dla zakresu prowadzonej działalności, w tym:
  1)   wyposażenie podstawowe;
  2)   wyposażenie pomiarowo-badawcze;
  3)   wyposażenie umożliwiające pobieranie materiału;
  4)   wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy;
  5)   urządzenia telekomunikacyjne i systemy informatyczne.
2. Laboratorium wyposaża się w aparaturę pomiarowo-badawczą dostosowaną do rodzaju wykonywanych badań, umożliwiającą stosowanie metod badawczych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy.
3. Aparaturę pomiarowo-badawczą poddaje się badaniom i kontroli z częstotliwością wynikającą z rodzaju aparatury i wskazań wytwórców.
4. Laboratorium prowadzi karty urządzeń wchodzących w skład wyposażenia laboratorium, w których ewidencjonuje się przeprowadzone kontrole techniczne, naprawy i terminy wyznaczonych przeglądów oraz określa się zasady dopuszczenia do eksploatacji.

§ 6. Kierownikiem laboratorium jest osoba, która posiada tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium.

§ 7. 1. W laboratorium zatrudnia się osoby, które posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku pracy.
2. Wykaz kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych na poszczególnych stanowiskach pracy w laboratorium określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika laboratorium nie krócej niż rok przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które posiadają I stopień specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej lub nie posiadają specjalizacji, mogą być zatrudnione na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż 4 lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________
1)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZADAŃ ZAWODOWYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY W LABORATORIUM
 
Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje zawodowe Liczba lat pracy w zawodzie
1 2 3 4
1 Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej Tytuł diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty w dziedzinach przydatnych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej 7
    Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty w dziedzinach przydatnych do wykonywania diagnostyki laboratoryjnej 7
2 Asystent diagnostyki laboratoryjnej Tytuł diagnosty laboratoryjnego oraz specjalizacja I stopnia w dziedzinach przydatnych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej 5
    Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja I stopnia w dziedzinach przydatnych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej 5
3 Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej Tytuł diagnosty laboratoryjnego -
3a Młodszy asystent Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza -
3b Młodszy asystent Ukończone studia wyższe mające zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej -
4 Kierownik zespołu techników analityki medycznej Tytuł diagnosty laboratoryjnego 2
    Tytuł zawodowy technika analityki medycznej 10
    Tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna 5
5 Starszy technik analityki medycznej Tytuł zawodowy technika analityki medycznej 5
    Tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna 2
6 Technik analityki medycznej Tytuł zawodowy technika analityki medycznej -
    Tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna -
7 Starszy laborant* Wykształcenie średnie* 5
8 Laborant* Wykształcenie średnie* -
9 Starsza pomoc laboratoryjna Wykształcenie średnie oraz przeszkolenie w miejscu pracy 5
10 Pomoc laboratoryjna Wykształcenie średnie oraz przeszkolenie w miejscu pracy -
11 Starsza salowa/sanitariusz Wykształcenie co najmniej podstawowe 5
12 Salowa/sanitariusz Wykształcenie co najmniej podstawowe -
13
Starsza:
sekretarka medyczna,
rejestratorka medyczna
Wykształcenie średnie 5
14 Sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna Wykształcenie średnie -
 
________
*    Dotyczy tylko osób, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadały uprawnienia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu dotychczasowych przepisów i były zatrudnione w laboratorium.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2023 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej
.